Nén tập tin JPG

Công cụ thay đổi kích thước hình ảnh này sử dụng nén JPG để làm cho các file hình ảnh nhỏ hơn. Chuyển đổi sang JPG và tận dung lợi ích từ công cụ nén JPG trực tuyến này.

Thả tập tin tại đây