Tạo các file lưu trữ

Tạo các file lưu trữ như ZIP, 7Z, TAR.GZ và TAR.BZ2. Nén các file của bạn bằng cách chuyển đổi chúng thành file lưu trữ.

Thả tập tin tại đây