Tạo các file lưu trữ

Tạo các file lưu trữ như ZIP, 7Z, TAR.GZ và TAR.BZ2. Nén các file của bạn bằng cách chuyển đổi chúng thành file lưu trữ.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt

Làm cách nào để tạo một file lưu trữ?

  1. Tải lên file của bạn bằng ô và liên kết ở trên.
  2. Chọn một định dạng file lưu trữ từ menu thả xuống.
  3. Bắt đầu nén bằng cách nhấp vào nút "Bắt đầu".